Säkerhet

Från Makers.nu
Version från den 25 januari 2019 kl. 11.07 av PGJ (diskussion | bidrag) (Körkort för maskinerna)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Säkerhet är en viktig aspekt, speciellt om man jobbar med yngre deltagare. Det bästa sättet att undvika olyckor är att vara så proaktiv som möjligt. Försök förutse de faror som lurar och åtgärda eller minimera riskerna. Är olyckan framme är det viktigt att ha en bra handlingsplan. En handlingsplan som all personal måste vara väl införstådda med.

Skolan lär ut säkerhet

I Sverige har vi alltid haft en stark tradition med slöjdundervisning i skolan. De flesta vet hur man använder grundverktygen i en snickeriverkstad samt hur man använder symaskiner och dylikt. Deltagarna bör även ha lärt sig grundläggande verkstadssäkerhet inom ramen för skolans träslöjd. Det gör att många makerspace-deltagare kommer att ha en bra säkerhetsgrund att utgå ifrån.

Ta tillvara på erfarenheten som finns bland er personal och deltagare!

Har ni slöjdlärare eller liknande så bör ni använda dessa som en resurs för säkerhetsplaneringen. Dessa har ofta lång erfarenhet av hur man får ungdomar att jobba med verkstadsutrustning på ett säkert vis.

Kanske ni har deltagare som jobbat inom industrin, även dessa kan ha goda råd för hur man kan höja säkerheten.

Jobba aldrig ensam

Man bör alltid vara flera personer i verkstaden. Om olyckan är framme behövs någon som kan trycka på nödstopp, ge förstahjälpen eller tillkalla ambulans. Förhoppningsvis bör detta aldrig behövas, men det måste finnas en plan för hur dylika incidenter ska hanteras.

Det är förstås extra viktigt att man inte lämnar ungdomar själva i verkstaden. Någon äldre, erfaren maker bör alltid finnas i verkstaden. Detta inte bara för att förebygga olyckor, utan även för att kunna ge instruktioner och hjälp (så att maskiner används på ett korrekt vis).

Ha inte maskiner igång i onödan

Avslagna maskiner är oftast ofarliga, så slå av maskiner så fort de inte används.

Nödstopp

Metallsvarvar, fräsar och liknande är farliga maskiner. I många fall är dessa maskiner gjorde för industriellt bruk, där de används av professionella maskinoperatörer. De flesta makerspace-deltagare har förstås inte samma yrkeskunskap som en industriarbetare och det blir därför extra viktigt att ha rigorösa säkerhetsrutiner och välfungerande skyddsutrustning. Det är av yttersta vikt att det finns gott om nödstoppar som snabbt kan stänga av all utrustning om olyckan skulle vara framme.

De flesta tyngre maskiner har nödstopp på maskinen, men det ska även finnas nödstoppar som möjliggör att man ögonblickligen stannar alla maskiner i hela salen. Dessa nödstoppar bör finnas på flera platser i lokalen, då är chansen större att någon är i närheten av en nödstopp om något händer. Det kan även vara en bra idé att ha nödstopparna kopplade till något typ av larm, t.ex. så att lärare/vuxna kan kallas till salen om något händer.

Liksom i fallet med ventilation, kan det vara nödvändigt med tillbyggnation för att få till ett bra nödstoppssystem. Nödstopparna ska förstås bara bryta strömmen till maskinparken, inte till belysning och liknande.

Skyddsutrustning

Hörselkåpor och öronproppar

För ljudliga maskiner måste det finnas tillgång till hörselkåpor eller öronproppar. Dessa ska användas såväl av de som hanterar maskinen, som de som befinner sig i närheten och som också påverkas av ljudnivån. När ni lär ut hanteringen av maskiner, måste ni poängtera att användaren ska informera kringvarande makers att en ljudlig maskin kommer att köras, så att dessa får tillfälle att utrusta sig med hörselskydd. Hörselskydd ska förstås alltid finnas i anslutning till de maskiner som kräver dessa. Då är chansen större att deltagarna kommer ihåg att använda sig av dem.

Förkläden och overaller

Det bör finnas tillgång till förkläden, overaller eller liknande så att det går att skydda sin klädsel när man hanterar smutsiga maskiner eller maskiner som avger spån eller liknande. Förkläden kan även vara nödvändiga vid de tillfällen som deltagare har klädsel eller attiraljer som kan fastna i en maskin. Går det inte att avlägsna dessa saker, så kan ett förkläde i många fall minska risken för att något ska råka fastna i en maskin.

Arbetshandskar

Arbetshandskar är viktigt att ha om man ska jobba med smutsiga material samt material som kan ha vassa kanter eller som kan ha stickor/grader på sig. För makerspace vill man oftast ha tunna handskar, som möjliggör att man kan jobba finmotoriskt men ändock skydda sig. Handskar bör finns i anslutning till alla maskiner de maskiner som kräver användning av dessa.

Kom ihåg att det måste finnas handskar i olika storlekar!

Skyddsglasögon

Skyddsglasögon är mycket viktiga. När man jobbar med många typer av maskiner kan flisor eller grader hoppa långväga med stor kraft. Detta gäller speciellt svarvar och borrmaskiner. Om man jobbar med laserskärare som inte är helt förslutna behövs speciella skyddsglasögon avsedda att skydda mot laserstrålar. Kom ihåg att skyddsglasögon kan behövas även för dem som uppehåller sig i närheten av dessa typer av maskiner.

Svetsmask

Om ni har svetsutrustning i ert makerspace, behövs självklart svetsmasker för dem som svetsar. De nya moderna med LCD-skärm som anpassar sig till ljusförhållandena är mycket bra. Återigen kan det behövas skyddsutrustning även för de som är i närheten av svetsningen.

Hårnät

Hårnät kan vara bra att ha för att de som har långt hår ska kunna skydda sig så att inte deras hår fastnar i en maskin. Ska deltagarna hålla på med något i stil med en svarv eller pelarborrmaskin, bör hårnät vara ett obligatorium för de långhåriga.

Arbetsskor

Jobbar deltagare med tyngre saker, såsom metall eller stora träbitar, kan det behövas skor med stålhätta. Skor kan vara svårt att tillhandahålla för lån, då storleken kan variera så kraftigt. Dock kan man ha en uppsättning av de vanligaste storlekarna tillgängliga.

Andningsmask

Många typer av plastmaterial kan avge farliga gaser då de upphettas. Dessa material bör inte användas i laserskärare och liknande, inte ens om man har god ventilation. Om man inte kan undvika att använda dessa material måste man ha andningsmask som skyddar. Självklart ska alla i närheten även ha detta. Men, undvik helst dessa typer av material.

Vissa typer av färg och lim kan även dessa kräva att man använder sig av andningsmask för att skydda sig mot deras ångor. Oavsett typ av färg och lim bör man alltid jobba med dessa i ett välventilerat utrymme. Läs noga på vad som gäller för varje produkt ni använder er av. Kom ihåg att även de som befinner sig i närheten behöver skyddas.

Lagra saker korrekt

Många kemikalier, färger och lösningsmedel ska förvaras i ett dragskåp. Det minimerar riskerna för att farliga kemikalier ska spridas i lokalen. När man använt dem färdigt ska de ställas tillbaka i dragskåpet så fort som möjligt.

Vissa typer av material måste förvaras i kyla. Ibland kan materials hållbarhet ökas genom att de lagras kallt (t.ex. Sugru). Man ska då ha ett separat kylskåp för dessa material och man ska inte lagra matvaror i det kylskåpet. Sätt en stor och tydlig skylt på kylskåpet som anger att det inte är till för matvaror.

Det kan även vara bra att ha brandsäkra skåp för vissa typer av material. Speciellt gäller det de materialtyper som är lättantändliga.

Förstahjälpen-utrustning

Det bör finnas gott om första-hjälpen-utrustning runt om i makerspacet. Detta gäller inte bara kring maskiner och liknande, utan även vid bord och byggstationer. Är olyckan framme, ska man snabbt kunna komma åt hjälpmedel.

Det bör finnas någon eller några i makerspace-personalen som är kunnig inom första-hjälpen.

Förstahjälpen-utrustningen bör inventeras med jämna mellanrum, så att utrustningen är komplett. Speciellt behöver man göra detta efter ett tillbud. Även smärre olyckor kan resultera i att saker som plåster och sårrengöring kan ta slut och behöver fyllas på.

Kunskap

Den viktigaste säkerhetsaspekten är kunskap. Om utrustning hanteras på ett korrekt vis, bör man ha relativt minimal chans till att det ska inträffa någon allvarligare incident. Se till att deltagarna respekterar regler och säkerhetsförordningar samt att de är kunniga på att hantera på att hantera maskiner och utrustning. Detta är det bästa viset på vilket man kan förebygga och minimera skador!

Körkort för maskinerna

Det kan vara en bra idé att ha något slags körkortssystem för de olika maskinerna. Det kan vara såväl farligt som kostsamt om maskinerna brukas på felaktigt vis. Därför bör nybörjare inte få använda maskinerna på egen hand innan de noggrant instruerats i hur maskinerna ska användas på ett korrekt vis. Detta är inte minst viktigt när man har yngre deltagare som kanske är ovana med att hantera olika typer av maskiner.

Ett bra sätt på vilket man kan sätta upp ett körkortssystem är att man har ett antal förutbestämda projekt som nybörjarna kan genomföra. Dessa utförs i samverkan med vana användare som kan guida nybörjarna genom maker-processen. Därefter kan man utvärdera om nybörjarna uppvisat nog mycket kunskap och ansvar för att erhålla ett körkort för de maskiner som används.

Det är viktigt att alla respekterar körkortssystemet. Gör därför inga undantag, utan tillämpa systemet mycket strikt.

Riskanalys och handlingsplan

När man planerar sitt makerspace bör man göra en grundlig riskanalys. Vilka typer av olyckor kan inträffa med den maskinpark man ämnar införskaffa. När någon ny maskin tillkommer, bör denna riskanalys uppdateras.

För varje tänkt incident ska man upprätta en handlingsplan för hur incidenten ska hanteras. Det kan vara alltifrån enklare handlingar såsom att det finns god tillgång till första hjälpen-utrustning och personal som kan hantera denna, till hur räddningstjänst/ambulans ska tillkallas samt hur dessa ska komma fram i lokalerna. Kan eventuell bår komma över trösklar och liknande för att komma till verkstaden? Är dörrarna breda nog för att släppa fram bårar? Finns det hiss eller bara trappor? Dessa spörsmål kan vara nog så viktiga att bemöta i god tid. Desto snabbare räddningspersonal kan komma på plats och föra den skadade till sjukhus, desto större chans att de permanenta menen blir smärre.

Man kan med fördel öva på olika situationer, precis så som man gör brandövningar. Den permanenta personalen i makerspacet bör vara väl förtrogna med hur hanteringen av olika incidenter planlagts. Det är även bra om nya deltagare i makerspacet får en enklare introduktion till hur olyckor ska hanteras, såsom att de direkt ska trycka på nödstopp om något inträffar i en maskin.

Kontrollera hur man bör hantera olyckor som avsågade fingrar och liknande. Ta reda på hur lemmarna ska tas om hand, så att det blir lättast för läkarna att sy tillbaka dem. Korrekt hantering kan innebära att fingrarna går att rädda. Behåll lugnet och lokalisera eventuell amputerad kroppsdel så fort som möjligt. Det kan vara bra att det finns tillgång till sterila plastpåsar och is om olyckan skulle vara framme.

Försäkringar

Oavsett vilken typ av verksamhet som kommer att bedriva makerspacet så är det viktigt att kolla upp vilka typer av försäkringar som krävs.

Är man en kommunal skola så kanske eleverna täcks av skolans försäkring, men det är inte säkert att externa deltagare som bara är där för makerspacet täcks. Likaså kan det vara andra försäkringsregler som gäller på kvälls- och helgtid. Utgå inte ifrån att ni har fullgod försäkring utan kolla upp det noggrant!

Om man bedriver sitt makerspace som en förening eller som ett företag bör man ta kontakt med ett försäkringsbolag som kan hjälpa till att ta fram behövliga försäkringar. Förlita er inte på att deltagarna deltar på egen risk!

Nästa avsnitt

Maskinpark